Krav enligt examensförordningen

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.
För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Examensarbeten

I både kandidatexamen och masterexamen ingår obligatoriskt ett självständigt arbete (examensarbete).

I de självständiga arbetena på grundnivå MM6004 (matematik), MM6005 (vissa lärarutbildningar med matematik som ett ämne) och MT6001 (matematisk statistik) om 15 hp ingår obligatoriskt delkursen Vetenskaplighet 1,5 hp, som vanligen ges i form av fyra seminarier i början av varje termin. Du kan läsa vetenskapligheten när som helst och behöver inte göra det i samband med att du skriver din uppsats, även om det är det vanliga. Ingen särskild anmälan behövs, utan det är bara att komma till seminarierna. Examinationen sker i form av inlämningsuppgifter.

Innehållet i vetenskapligheten är bland annat:

  • Att skriva självständigt arbete
  • Matematiska texter: definitioner, satser, bevis med mera
  • Etik i vetenskap och forskning
  • Samhälleliga aspekter på vetenskap och forskning​
  • Några exempel på matematiska begrepp och deras utveckling
  • Om matematisk stringens
  • Några olika sätt att se på (eller teorier om?) matematikens och de matematiska begreppens natur
  • Matematiska modeller

Ett alternativ till vår kurs är Naturvetenskapliga fakultetens kurs Vetenskaplighet 1,5 hp, se: https://www.science.su.se/utbildning/vetenskaplighet-1-5.

Om du har frågor, så vänd dig till kursledaren: Torbjörn Tambour.

För masterexamen ska examensarbetet vara på avancerad nivå och omfatta 30 hp.

Tips

Här finns Tom Brittons seminarium om att skriva och presentera examensarbeten i matematik och matematisk statistik.

Writing and presenting degree projects in Mathematical statistics (227 Kb)

Ansökan om examensbevis

Här hittar du