I både kandidatexamen och masterexamen ingår ett obligatoriskt självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 respektive 30 hp. Ämne för arbetet bestäms av student och handledare i samråd. Kandidatarbete görs på halvfart under termin 6 och handledning sker gruppvis.  Masterarbete görs vanligtvis under det sista året och kan antingen göras internt på avdelningen eller externt vid ett företag eller myndighet. Både kandidat och master-arbete redovisas med en skriftlig rapport och en muntlig presentation. För mer detaljer, se länkarna nedan eller kontakta koordinator, Jan-Olov Persson, joper@math.su.se.

 

Aktuellt: Nästa presentationstillfälle är preliminärt 29 augusti för kandidatarbete och 5 september för masterarbete. Meddela koordinator (joper@math.su.se) om du vill presentera ditt examensarbete då. En definitiv anmälan görs genom att senast 15 augusti skicka in uppsatsen (som en pdf-fil) till koordinator. Vid det tillfället ska uppsatsen vara godkänd av din handledare.

 

Kursplaner och betygskriterier

Självständigt arbete på kandidatnivå

Självständigt arbete på masternivå