Förkunskapskrav

För att kunna påbörja ett examensarbete måste du uppfylla de förkunskapskraven som anges i kursplanen. Se sidan Olika typer av examensarbeten för detaljer.

Anmälan

Kandidatuppsats i matematik

Anmälan till kandidatuppsats sker via antagning.se. Anmälan görs senast 15 april för hösttermin eller 15 oktober till vårtermin. Om platser finns öppnas sen anmälan efter urval 1. Länkar till anmälan hittar du på sidan Kurser i matematik.

I början på varje termin arrangeras ett informationstillfälle för studenter som planerar att skriva ett kandidatarbete. Här är presentationen från senaste mötet (HT16):

Master- och magisteruppsats i matematik

För arbeten på avancerad nivå görs anmälan direkt till huvudläraren för examensarbeten Annemarie Luger, luger@math.su.se.

Obs! Var ute i god tid innan du börjar med examensarbetet! Räkna inte med att kunna köra igång med några dagars varsel.

Hitta handledare och ämne

Du förväntas själv vara aktiv i att söka reda på ett arbete. Du kan exempelvis kontakta huvudläraren för examensarbeten för förslag, eller prata direkt med en lärare för att diskutera möjliga examensarbeten. Arbetet kan antingen göras internt på institutionen eller externt på ett företag, myndighet etc.

Om du hittar en handledare som inte tillhör institutionen är det mycket viktigt att val av både handledare och ämne godkänns av huvudläraren innan arbetet påbörjas. I normalfallet skall även en handledare från institutionen utses.

Kurs i vetenskaplighet

I självständigt arbete på kandidatnivå samt magisterarbete ingår som obligatorisk del en kurs i vetenskaplighet. Den ges en gång per termin och kan påbörjas efter att ha läst 90 hp på naturvetenskaplig fakultet. Det går bra att läsa seminarieserien innan det egentliga examensarbetet påbörjas och du behöver inte vara registrerad för examensarbete för att läsa den.

Man kan läsa vetenskaplighetskursen vid Matematiska institutionen (rekommenderas). Den ges varje termin med start under terminens första vecka. Läraren är Torbjörn Tambour (torbjorn@math.su.se). Detaljer finns på kurshemsidan som du hittar under

Det andra alternativet är att läsa fakultetens kurs:

Arbetsplan

Inför arbetets början upprättar studenten och handledaren en arbetsplan som innehåller en översiktlig beskrivning av problemet, litteratur och förväntad tidpunkt för arbetets slutförande. En kopia av arbetsplanen skall ges till huvudläraren.

Registrering

Registrering sker i studentexpeditionen mot uppvisning av arbetsplan.

Betygskriterier