Läs först igenom informationen här nedan noggrant och fyll sen i ansökningsformuläret. Om du ansöker om omregistrering på flera kurser, så skicka då en ansökan per kurs.
Vår målsättning är att kunna ge dig besked så snart som möjligt. Obs: Även om vi inte kan garantera att du beviljas omregistrering så bör du börja studera redan nu i praktiken och inte vänta till du fått besked!

Notera att informationen på denna sida endast gäller om-registring på en kurs som som du redan varit (ny-)registrerad på en tidigare termin. Har du inte varit registrerad på den aktuella kursen tidigare så gör du först en ansökan till kursen via antagning.se och sen när du väl har blivit antagen så gör du då i regel själv en (web-)registrering via minastudier.su.se.

Du kan se vilka kurser du tidigare varit registrerad på via minastudier.su.se. Om det var länge sen du var registrerad på en kurs du önskar omregistreras på så kolla ifall den kan ha bytt namn eller kurskod sen dess. Det är viktigt att du registreras på en aktuell kurskod för att du ska kunna anmäla dig till tentan sen. Du hittar aktuella kurskoder via www.math.su.se/utbildning/kurser/kursutbud-och-scheman.

Omregistreringar blir automatiskt alltid av samma typ som originalregistreringen.
I allmänhet så går det inte att byta mellan eventuella campus- och distansversioner. I praktiken kan undantag ibland göras dock ifall goda skäl finns. Ansök i så fall om detta via aktuellt formulär nedan.
Att byta mellan eventuell hel- och halvfart brukas dock i allmänhet gå bra bra. I campusversionen av kursen Matematik I kan detta innebära att man behöver byta seminariegrupp. Kontakta gärna kurskoordinatorn för Matematik I (campus) på matematik-i@math.su.se för hjälp med detta.

När behövs omregistrering?

  • Någon omregistrering behövs i regel inte för att skriva en vanlig skriftlig salstentamen. Har man varit registrerad på en kurs en gång så har man möjlighet att anmäla sig till nya tentamina/omtentamina för denna tills dess att man avklarat den, även om tentan i fråga formellt hör till en senare kursomgång/termin. (Ett undantag är ifall kursen har hunnit genomgå påtagliga förändringar/bytt kurskod sen dess. Kontakta i så fall institutionen angående detta.) Tentamensanmälan sker då precis som vanligt via minastudier.su.se inom den föreskrivna tentamensanmälningstiden. Se http://www.math.su.se/utbildning/studieinformation/tentamina för mer information.
  • Omregistrering behövs i regel för aktivt deltagande i undervisningen inom den nya kursomgången. Det gäller exempelvis seminarieverksamhet, inlämningsuppgifter och liknade.
  • Omregistrering behövs i regel för beviljande av studiemedel från CSN, såvida inte det inte redan finns registrering(ar) omfattande tillräckligt många högskolepoäng aktuell termin. Se http://www.csn.se/ för mer information.

Vad krävs för att beviljas omregistrering?

  • Först och främst krävs att vi har möjlighet att ta hand om extra studenter på den aktuella kursen. Detta kan variera från gång till gång.
  • För det andra krävs att vi har god anledning att tro att du som student har för avsikt att fullfölja kursen och att lägga den tid och energi på den som krävs för att du ska kunna upppnå detta. För att bedöma detta så tittar vi på faktorer som ifall du har tidigare omregistreringar på den aktuella kursen och i så fall i vilken omfattning samt din aktivitet och prestation vid din senaste registrering på den aktuella kursen. Har du exempelvis inte gjort några försök att avklara examinationsmoment vid din senaste registrering på den aktuella kursen så är det inte heller troligt att vi beviljar en omregistrering för dig på denna, såvida inte särkilda omständigheter finns.

Vad gäller om man beviljats en omregistrering?

Som omregistrerad på en kurs gäller följande såvida inget annat meddelats. Finns särskilda skäl/omständigheter i ditt fall så diskutera förutsättningarna med studievägledare/studierektor/kurskoordinator/kursansvarig.

  • Många föreläsningssalar väntas bli fullsatta i början av terminen. I praktiken brukar en del avhopp ske speciellt under de två första veckorna in på en kurs, men som omregistrerad behöver du ge företräde till de nyantagna studenterna på kursen när det gäller sittplatser så länge föreläsningssalen är fullsatt. Av denna anledning får du som omregistrerad student vänta med att gå på föreläsningarna till dess att kursens tredje vecka påbörjas.

Kursspecifik information MM2001 Matematik I

Matematik I, campusversionen: För att få en chans till plats i en seminariegrupp så behöver du meddela detta behov i fritextdelen av formuläret nedan, specificera om det gäller helfart/halvfart algebra/analys (exempelvis ifall du redan avklarat halva seminariedelen), och skicka detta senast under kursens första vecka.

Ansökan om omregistrering för kursen Matematik I (MM2001):

Fyll i DETTA FORMULÄR.

Ansökan om omregistrering för alla övriga kurser:

Fyll i DETTA FORMULÄR.

Handläggningstid och återkoppling

Vi går igenom inkomna ansökningar minst veckovis runt kursstart, men vi ger i regel ingen återkoppling utan du som student behöver logga in på minastudier.su.se för att se om du har blivit omregistrerad på den aktuella kursen. Om du varken har blivit omregistrerad eller fått återkoppling om varför inom en vecka från att du fyllt i din ansökan, så kan du för mer information kontakta matematik-i@math.su.se om det gäller kursen Matematik I eller studentexpedition@math.su.se om det gäller någon annan kurs..