Under denna period producerades maskinskrivna referat av (alla?) seminarier vid Institutet. De samlades i två små pärmar. Pärmarna är nu bättre arkiverade än de har varit, men för att innehållet skall vara relativt lätt tillgängligt för den historiskt intresserade, så har jag skannat in samtliga sidor i pdf-filer om (mestadels) två år vardera. Här nedan är en lista över innehållet i filerna. Ibland har jag kortat titeln för att den skall få rum på en rad. Listan och filerna kompletterar det övriga material om Institutets historik som jag har nedtecknat. 

Jag själv har bl.a. tyckt det var intressant att se vilka seminarier  “Institutets gäst” Willy Feller gav, innan han strax före kriget lämnade Stockholm för USA. Jan Jungs referat under senare delen av 40-talet är ofta underhållande att läsa. Exempel, om F Riesz: “Föredraget blev p.g.a. språksvårigheter och föredragshållarens alltför stora sakkunskap i ämnet mycket svårförståeligt”. Eller efter seminariet i Cramérs villa 26 maj 1946: “Efter seminariet intogs en utsökt supé med varjehanda förfriskningar och endast ändligheten av Djursholmstågen förmådde deltagarna att bryta upp”; med det handskrivna tillägget “I daggryningen vidtogos vissa modifikationer av amanuensrummet”.

1 juni 2016,  Rolf Sundberg

1934-35 (13180 Kb)

26 sep 1934 Herman Wold: Några intryck från en studievistelse i Rom (3 sidor)
10 okt Åke Davidsson: Ett problem i den kollektiva riskteorin (4 sidor)
24, 31 okt 7 nov Willy Feller: Über die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung (6 sidor)
5 dec     1934 Carl Philipson: Undersökning av premiebefrielse på grund av sjukdom (4 sidor)
13 feb 1935 Willy Feller: Über den zentralen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung (5 sidor.)
27 feb Herman Wold: Två invariansproblem i teorin för analytisk utjämning (3 sidor)
28 mars Carl-Otto Andersson: Några praktiska metoder för beräkning av livräntor (4 sidor)
24 apr Ove Lundberg: Några rön beträffande korta sjuktider (4 sidor)
3 okt    Harald Cramér: Några problem inom riskteorin (4 sidor)
10, 24 okt, 7 nov Willy Feller: Differentialekvationer inom riskteorin (3 sidor)
21 nov 1935 Leo Törnqvist: Finlands banks konsumtionsprisindex (3 sidor)

 

1936-37 (10944 Kb)

13 feb 1936 Harald Cramér: Bevis av P. Lévys förmodan (2 sidor)
27 febr Carl-Otto Segerdahl: Om ändlig avvecklingsperiod inom riskteorin (2 sidor)
12 mars Äke Davjdson; Ruinproblemet i kollektiv riskteori under variabel säkerhetsfaktor (2 sidor.)
7 maj G. Ericsson: Till frågan om gemensam dödlighetstabell för dödsfall och livsfall (3 sidor)
24 sept Herman Wold: Något om återförsäkring (3 sidor)
15 okt G. Ohlsén: Några principer för återköp (2 sidor)
22 okt C.-E. Quensel: Om fördelningen av 2:a momentet i sampling från Charliers A-serie (2 sidor.)
26 nov 1936 Ove Lundberg: Stochastiska betraktelser på sjukförsäkring (4 sidor)
15 apr 1937 G. Lanteli: Några synpunkter på bonusproblemet inom trafikförsäkring (4 sidor)
29 apr Herman Wold: Några utvecklingslinjer i teorien för oscillatoriska serier (3 sidor)
23 sept Willy Feller: Om sannolikhetskalkylens grundvalar (4 sidor)
7 okt Harald Cramér: Några utvidgningar av sannolikhetskalkylens gränsvärdessatser (3 sidor.)
4 nov     1937 Willy Feller: Berättelse från sannolikhetskonferensen i Genève 1937 (3 sidor)

 

1938-39 (7887 Kb)

12 maj 1938 Conny Palm: Några matematiska problem rörande telefontekniken (3 sidor)
29 sep 1938 Willy Feller: Något om “statistical estimation” enligt Neyman och Pearson (4 sidor)
9 feb, 2, 23 mar 1939    Cramér: Om karakteristiska funktioner och besläktade funktionsklasser (10 sidor.)
20 apr 1939 Feller: Om full-monotona funktioner och deras användning i sannolikhetskalkylen (5 sidor.)
11 maj P. de Wolff: Metoder för regressionsanalys (3 sidor)
14 nov 1939 Wold: Berättelse från konferensen för använd sannolikhetskalkyl i Genève 1939 (4 sidor.)

 

1940-41 (6966 Kb)

22 feb 1940    Herman Wold: Om statistisk efterfrågeanalys (3 sidor)
14, 28 mar, 11, 25 apr, 9 maj 1940    Cramèr: Huvuddrag i den matematiska statistikens nyare utveckling, särskilt inom den engelska skolan (4 sidor.)        
14–18 feb 1941   Föredragsserie över sannolikhetsteori, med föredrag av Harald Bohr, B. Jessen, Gustaf Elving, H. Cramér, H.Wold, C-O Segerdahl, Ove Lundberg, S-G Lindblom (5 sidor.)
6 feb, 14 mars, 3, 17 april, 8 maj, 6 nov 1941   
Cramér: Grundvalarna av teorierna för s.k. confidence intervall och för prövning av statistiska hypoteser, av E.S. Pearson och J. Neyman (5 sidor.)  
 
14 maj Niels Arley: Tillämpningar av sannolikhetskalkyl på kosmisk strålning (1 sida)
16 okt H. Wold: Fruktsamhet utom äktenskapet och under äktenskapets första månader (3 sidor.)
2 dec 1941 Ove Lundberg: Något om sannolikhetskalkylens tillämpning på tekniska problem (2 sidor.)

 

1942-44 (7405 Kb)

6, 23 nov 1942, 11, 19, 22 feb, 1 mars, 2, 9, 12, 19 apr, 14, 22 maj 1943; 12 seminarier under läsåret om “sampling-distributions”-problemet. Föredrag av Cramér o. studenter vid Inst. (13 sidor.)
8 dec 1943    Cramér: Översikt över problem han föreslog till behandling vid kommande möten (3 sidor.)
17 feb 1944    M. Sundström: Prövning av statistiska hypoteser, några grundläggande satser (½ sida)
28 febr    Cramér: “Confidence intervals” kontra “fiducial distributions” (två ½-sidor)
6 mars    Olav Reiersöl: Om hypoteseprövning …  (½ sida)
24 apr, 8 maj            Olav Reiersöl: Om confluence-analys (1 sida)
4 okt        Ingvar Sternberg: Gumbels studier av kvantilernas fördelning (1 sida)
9 okt 1944   Hans Andersson: Cochrans sats om kvadratiska former och några tillämpningar (2 sidor)

 

1945-46 (8596 Kb)

26 mar 1945 Herman Wold: Några synpunkter på lineär regressionsanalys  (5 sidor)
7 maj S. Mattila: Metodiken vid representativa undersökningar (1 sida)
19 okt    Harald Cramér: Om statistisk hypotesprövning  (1 sida)
29 okt    Harald Cramér: Om motsatsställningen mellan äldre hypotesprövningsteori, grundad på Bayes sats, och den moderna konfidensteorin  (1 sida)
12 nov    Harald Cramér. Fortsatt framställning av (modern) hypotesprövningsteori (1 sida)
19 nov    Harald Bohman: Fortsättning från 12 nov, med konkret exempel ( 3 sidor)
26 nov    Bertil Matérn: Noggrannheten vid linjetaxering av skog (2 sidor)
31 nov 1945    Kai Rander Buch: Ett mindsteværdesspørgsmål i det abstrakte rum  (1 sida)
4 apr 1946    Harald Cramér: Förslag till ändringar i kursplanen för 3 betyg  (1 sida)
12 april    Gert Bonnier: Statistikens användning inom biologien (2 sidor)
29 april    Niels Arley: Lösning av system av lineära diff-ekvationer med hjälp av matrixkalkyl (1 sida)
26 maj    Lars-Eric Thorén: Om det allmänna integralbegreppet (1 sida)
24 sept    Gustaf Elfving: Asymptotisk fördelning för “rangen” i sample från normalfördelning (1 sida)
23 okt    Kai Rander Buch: Stochastiska vandringar i en och flera dimensioner (2 sidor)
26 nov    Nils Blomqvist: Om rangkorrelation  (1 sida)
12 dec 1946    M. Sundström: Om Faltungs-problemet  (1 sida)

 

1947-48 (13964 Kb)

4 feb 1947    Herman Wold: Om konstruktionen av ett normalt sample (1 sida)
20 febr    M. Sandelius: Sequential analysis  (1 sida)
17 mars    Göran Lindberg: Behrens–Fishers problem (1 sida)
26 mars    Anders Hald: En ny type ortogonale polynomier med eksempler på anvendelsen (1 sida)
21–22 maj    W. Tormund: Beräkning av premiereserver, och mekaniska matrixinversioner (1 sida)
27 maj    L. Fastbom: Om parameterestimation meddelst samplekvantiler (2 sidor)
24 okt    T.W. Anderson: Uppskattning av parametrar vid vissa stokastiska processer (3 sidor)
31 okt    T.W. Anderson, forts. (3 sidor)
6 nov        T.W. Anderson, forts. (2 sidor) (med avslutningsvis roligt skriven polemik mot H Wold)
22 nov 1947    Tryggve Saxén: Ruinsannolikhet under ändliga tidsintervall (4 sidor)
16 feb 1948    Frederic Riesz: Birkhoffs ergodic theorem and its generalisation (1 sida)
5 mars    Gunnar Blom: Huvudproblem inom sekvensanalysen (3 sidor)
12 mars    Gunnar Blom, forts. (3 sidor)
17 mars    T. W. Anderson: Teorin för testning av seriekorrelation (1 sida)
4 april    M.S. Bartlett: Recent statistical applications of “random walk” (1 sida)
6 april    M.S. Bartlett: Differential equations for stochastic processes (1 sida)
27 april    Marianne Baeckström: Thurstones “Multiple factor analysis” (1 sida)
4 okt        P.C. Mahalanobis: Samplingteknikens nyare utveckling  (1 sida)
8 okt         Olov Hanner: Deterministiska och ickedeterministiska kontinuerliga stochast. processer (bara titel - inget referat)
17 nov    C.-G. Dillner: Konflagrationsrisken vid flygkatastrofer  (2 sidor)
30 nov1948    Bertil Sjögren: Toleransgränser för variabler med okända fördelningar (2 sidor)

 

1949-50 (5813 Kb)

11 feb 1949    Henry Wallman: The central limit theorem and the transient response of networks (3 sidor.)
22 mars    D.J. Finney: The theoretical foundation of biological assay (2 sidor)
6 maj        W. Simonsen: Grundlaget for symbolsk regning indenfor interpolationsregningen (1 sida)
14 maj    Einar Hille: Fokker–Plancks differentialekvation  (1 sida)
19 okt 1949    Carl-Erik Quensel: Om reproduktionstal för skilda årskullar (1 sida)
4 maj 1950    Gunnar Blom: Estimation – nyare resultat och problemställningar?  (4 sidor)
30, 31 maj 1950        Jerzy Neyman: Mathematical statistics conceived as the theory of inductive behaviour  (5 sidor)

 

Avslutat i och med vt 1950.