Den som blir underkänd på en tenta har rätt till omtentamen. Efter varje ordinarie tentamen följer minst ett omtentamenstillfälle. Om ytterligare tentamenstillfällen krävs måste studenten vara beredd att tentera enligt eventuellt ny eller förändrad kursplan. Detta gäller oberoende av om samtliga två tentamenstillfällen utnyttjats eller ej.

Om ett kursmoment upphör ska ett extra tentamenstillfälle erbjudas varje termin under ytterligare tre terminer.

Om du tenterar en kurs som du läst en tidigare termin så bör du kontakta kursansvarig för att ta reda på om något i kursens upplägg har förändrats. Du är själv skyldig att hålla dig informerad om sådana förändringar.

Vid tentamensskrivningar på matematiska institutionen tillämpas följande ordningsregler.

 1. PLACERING I SKRIVSALEN: Vid varje tentamensskrivning sätts en placeringslista upp. Kontroll sker att den efterföljs.
 2. SEN ANKOMST TILL TENTAMEN: Den som kommer efter skrivningens starttid kan släppas in först 30 minuter efter skrivningens startid. Den som kommer mer än en halvtimme efter skrivningens början äger ej rätt att delta i den pågående skrivning.
 3. FÖRBUD ATT LÄMNA SKRIVSALEN TIDIGARE ÄN EFTER 60 MINUTER: Skrivande får ej lämna skrivsalen under den första timmen av skrivningen.
 4. PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER: Ytterkläder, väskor, mobiltelefoner och andra personliga tillhörigheter placeras på av vakterna anvisad plats.
 5. IDENTITETSKONTROLL: Giltig legitimation skall visas upp vid varje skrivningstillfälle. Den som inte kan visa giltig legitimation får inte delta i skrivningen.
 6. SKRIVNINGARNA SKALL STANNA I SKRIVSALEN: Skrivomslaget, försett med anynomkod och skrivningsbeteckning, skall alltid lämnas in, även om Du lämnar blankt!
 7. HJÄLPMEDEL: De tabeller och/eller övrigt material som eventuellt får användas vid skrivningen får ej innehålla anteckningar såsom formler, satser e d.
 8. PAPPER: Skrivvakten delar ut papper till de skrivande; annat papper får inte användas.
 9. FÖRBUD FÖR TENTANDER ATT SAMTALA: Varje slag av kommunikation mellan tentander är givetvis strängt förbjuden under skrivningens gång. Likaså är varje form av kommunikation med hjälp av tekniska hjälpmedel som mobiltelefon, smart watch eller dator med personer utanför skrivsalen strängt förbjuden under skrivningens gång.
 10. TOALETTBESÖK: Lista för toalettbesök finns vid varje tentamenstillfälle. Du måste anmäla besöket till vakthavande, varvid namn och tid antecknas.
 11. SKYLDIGHET ATT RÄTTA SIG EFTER SKRIVVAKTEN: Den skrivande är skyldig att följa tentamensvaktens anvisningar.

Brytes mot någon av dessa regler kan disciplinära åtgärder vidtas.

Prefekten

FUSK

När misstanke om fusk eller annan händelse föreligger som kan bli aktuell att rapportera till prefekt (motsv) skall namn och personnummer på tentanden/tentanderna samt händelseförloppet alltid antecknas av skrivvakten. Tentanden får fortsätta att skriva även om misstanke om fusk finns. Särskild utredning av det inträffade äger dock rum efter tentamen. Prefekten avgör om ärendet skall anmälas till rektor. Rektor tar ställning till om ärendet skall hänskjutas till disciplinnämnden vid Stockholms universitet för avgörande.

Dessa regler har antagits av rektor för att motverka att fusk och störande beteende förekommer vid skriftliga prov vid universitetet. Det ankommer på varje institution (motsv) att avgöra hur de studerande skall informeras om reglerna. Tjänstgörande skrivvakt skall ha fått instruktion av prefekt eller motsvarande.

Reglerna om disciplinära åtgärder mot studerande finns i 11 kap. högskoleförordningen (1993:100). I 11 kap. 1§ högskoleförordningen anges när disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter.

"Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som

 • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,
 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
 • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan. Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts."

Misstänks en tentand för fusk är det skrivvakts skyldighet att anmäla honom eller henne till prefekt eller studierektor, som i sin tur skall rapportera det inträffade till rektor. Har en tentand stört eller hindrat vid det skriftliga provet skall även detta anmälas till rektor. Rektor kan, i förekommande fall efter samråd med den lagfarne ledamoten i disciplinnämnden, meddela varning eller hänskjuta ärendet till den särskilda disciplinnämnden med representanter för såväl lärare som studerande.

Om disciplinnämnden fattar beslut av innebörd att den studerande gjort sig skyldig till fusk skall nämnden bestämma en disciplinär åtgärd som antingen kan vara varning eller avstängning (högst 6 månader).

Student som avstängts från undervisningen är i princip återbetalningsskyldig när det gäller studiemedel för den tid som avstängningen avser. Universitetet underrättar Centrala studiestödsnämnden och de organ inom universitetet som berörs, exempelvis biblioteket, om dylika beslut. En avstängning räknas alltid som ett avbrott i studierna t.ex när det gäller rätt att få studiemedel.

OBS! Vissa former av fusk faller under brottsbalken och kan föranleda åtal (t.ex urkundsförfalskning, osant intygande).