I de Etiska riktlinjer som Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Stockholms universitet, har antagit år 2007 (reviderade 2009), fokuseras examinationsformen på skriftliga tentamina (”Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet”).

Vid Matematiska institutionen ökar andra examinationsformer än skriftliga tentamina, t.ex. datorlaborationer, och institutionen har därför behov av att förtydliga och komplettera de fakultetsgemensamma riktlinjerna. Detta gör vi genom nedanstående punkter, som även baseras på Hederskodex för studenter och lärare, sedan år 2005 använd på KTH, skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) och dåvarande SU-institutionen för numerisk analys och datalogi (Nada) www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Den vanligaste formen av fusk vid matematiska institutionen består i kopiering av annans text eller programkod (plagiat), detta leder vid fällning normalt till två månaders avstängning från studier vid Stockholms universitet.

Studentombudens information om disciplinärenden, och det stöd de kan erbjuda, återfinns på sus.su.se/misstankt/.

1. Vid arbete i grupp skall varje medlem i gruppen bidra till arbetet på ett likvärdigt sätt.

Samarbete inom gruppen är naturligtvis tillåtet. Varje medlem ska kunna redogöra för uppgiften och lösningen i dess helhet.

2. Det man redovisar som sitt eget arbete ska också vara det; om andra har bidragit till arbetet, så redovisar man även detta.

Vid programmeringsuppgifter kan det vara naturligt att använda färdiga exempel som finns i kurslitteraturen eller som kursledningen tillhandahållit. Detta ska tydligt redovisas, till exempel i form av kommentarer i koden.

Den som utnyttjar en idé som härstammar från en annan person ska tydligt redovisa varifrån idén kommer. Detta gäller även idéer som förmedlats muntligt, exempelvis vid diskussion med andra studenter.

När man kör fast på en (programmerings-)uppgift kan man behöva be en handledare eller en kamrat om hjälp med felsökning eller tips. Det är tillåtet, men hjälpen ska tydligt redovisas, till exempel i form av kommentarer i koden eller i labbrapporten om det gäller mer än någon enstaka kodrad eller mening. Den som söker hjälp med att lösa sin uppgift ska göra det i syftet att öka sin förståelse, inte i syftet att snabbt och enkelt klara av uppgiften.

Studenterna ska naturligtvis få diskutera sina uppgifter med sina kamrater. Diskussioner kamrater emellan uppmuntras, men efter diskussionen ska var och en göra sin egen lösning.

En student som, enligt examinerande lärares bedömning, gjort alltför liten del av lösningen själv har inte presterat tillräckligt för att kunna godkännas på det aktuella kursmomentet.

3. Varje student ska skriva sin egen text/programkod.

Kopiering (plagiering) av text och programkod är inte tillåten, även då ytstrukturen är olika men innehållet är detsamma.

4. Hantera närvarolistor korrekt.

Vissa kursmoment kan kräva obligatorisk närvaro. Denna kontrolleras t.ex. via närvarolistor. Det är otillåtet att få det att framstå som om en person närvarat fast hen inte har gjort det (t.ex. genom att även skriva upp en kamrats namn på närvarolistan).

5. Ge hjälp på korrekt sätt.

Att hjälpa studiekamrater som kört fast i en uppgift är positivt och lärorikt för både den student som får – och den som ger – hjälp. Om det sker på rätt sätt.

Diskussioner om problem studenter emellan upp- muntras och att förklara sin lösning för någon annan, som själv ännu inte har förstått någon viktig aspekt, är värdefullt för den egna inlärningen.

På samma sätt som den hjälpsökande ska syfta till att öka sin förståelse (se punkt 2) ska den hjälpgivandes syfte vara att den hjälpsökande ska förstå problemet (inte att denne snabbt och enkelt ska klara av uppgiften).

Det är därför inte tillåtet att medvetet agera så att andra studenter lätt kan kopiera ens text eller programkod.

Etiska riktlinjer

https://www.science.su.se/polopoly_fs/1.34771.1320940118!/Etiskany.pdf