Masterprogrammet i matematik ges i samarbete med Kungliga tekniska högskolan och leder fram till en gemensam masterexamen.

Matematiken är tillsammans med astronomin en av de äldsta vetenskaperna. Trots det är matematiken livaktigare än någonsin och stadd i ständig utveckling: nya metoder utvecklas och både gamla och nya problem blir lösta. Matematik är en förutsättning för en allt större del av samhällets utveckling och genomsyrar hela samhället. Med hjälp av matematik kan man bestämma planetbanor, utföra riskbedömningar, beskriva befolkningstillväxten i världen eller återge avsmältningstakten vid arktis glaciärer.

Matematisk utbildning är lämplig för arbete på alla områden där avancerade matematiska metoder används, t.ex. numeriska beräkningar inom teknik och naturvetenskap, beräkningar av sannolikhet, prissättningsfrågor inom finanssektorn eller utformandet av koder för säker överföring av data.

Det finns också möjligheter att arbeta vidare inom den spännande forskarvärden, en värld med explosionsartad utveckling av ny kunskap och med stimulerande kontakt med kollegor runt om i världen.

Naturvetenskapliga Fakulteten på SU genomför regelbundet undersökningar bland tidigare studenter. Dessa visar att studenter i matematik har både hög sysselsättningsgrad och lön. Den senaste rapporten undersökningen finns här: Efter studierna.

Vad ingår i utbildningen?

Masterprogrammet i matematik omfattar två års heltidsstudier på avancerad nivå. Kurserna i programmet är organiserade i tre olika block, följt av masteruppsats. Blocken motsvarar en termins studier vardera.

I det grundläggande blocket läser du en kurs om 7.5 hp i vart och ett av följande fyra områden: algebra och geometri, analys, topologi samt diskret matematik.

I profilblocket väljer du valbara kurser i matematiska ämnen omfattande 30 hp på avancerad nivå. Här har du möjlighet att specialisera dig och förbereda dig inför examensabetet.

Breddningsblocket innehåller en obligatorisk kurs Vetenskapsteori, obligatoriska kurser matematisk kommunikation samt 15hp valfria kurser.

Studieplan
Grundläggande block Profilblock
Algebra och geometri 7.5 hp Valbara kurser i matematik
30 hp
Analys 7.5 hp
Topologi 7.5 hp
Diskret matematik 7.5 hp
Breddningsblock Examensarbete

Vetenskapsteori 7.5hp

Matematisk kommunikation 7.5hp

Självständigt arbete
i matematik
30 hp
Valfria kurser
15 hp

Under sista terminen skriver du ett självständigt arbete i matematik omfattande 30 hp. Programmet leder till en filosofie masterexamen i matematik.

Mer information?

Några exempel på hur kurserna kan väljas för ett speciellt profilområde: https://www.kth.se/social/program/TMAKM/page/exempel-course-selections/

Allmän information om programmet finns på SMS:s hemsida: