I både kandidatexamen och masterexamen ingår ett obligatoriskt självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 respektive 30 hp. Ämne för arbetet bestäms av student och handledare i samråd. Kandidatarbete görs på halvfart under termin 6 och handledning sker gruppvis.  Masterarbete görs vanligtvis under det sista året och kan antingen göras internt på avdelningen eller externt vid ett företag eller myndighet. Både kandidat och master-arbete redovisas med en skriftlig rapport och en muntlig presentation. För mer detaljer, se länkarna nedan eller kontakta koordinator, Jan-Olov Persson, joper@math.su.se.

 

Aktuellt: Nästa presentationstillfälle är 19 december för kandidatarbete och 13 december för masterarbete. Meddela koordinator (joper@math.su.se) om du vill presentera ditt examensarbete då. En definitiv anmälan görs genom att senast 22 november skicka in uppsatsen (som pdf) till koordinator. Vid det tillfället ska uppsatsen vara godkänd av din handledare.

 

Kursplaner och betygskriterier

Självständigt arbete på kandidatnivå

Självständigt arbete på masternivå