• För att kunna påbörja ett kandidatarbete krävs minst 135 hp. Av dessa skall minst 60 hp vara i matematisk statistik, inklusive kurserna Linjära statistiska modeller, 7,5 hp och Statistisk inferensteori, 7,5 hp, eller motsvarande, se kursplan. Dispens för kraven söks hos studierektor. I allmänhet ges dispens för resultat på skriftliga tentamen i Statistisk inferensteori och Linjära statistiska modeller då dessa i regel har tentor i direkt anslutning till arbetets inledning.
  • Anmälan till självständigt arbete görs via antagning.se, senast 15 april för hösttermin och 15 oktober för vårtermin.
  • En kurs i vetenskaplighet omfattande 1.5 hp ingår som obligatorisk del i kandidatarbetet. Den ges en gång per termin, vanligtvis under fyra förmiddagar i början av terminen. Den kan påbörjas efter avklarade 90 hp på naturvetenskaplig fakultet och kan läsas innan det egentliga kandidatarbetet påbörjas. För mer information om kursen hänvisas till kursansvarig, Torbjörn Tambour.  
  • Handledning sker i regel gruppvis. Ett antal övergripande ämnesområden erbjuds av handledarna och studenten förväntas själv vara aktiv att bestämma ämne och i förekommande fall hitta lämpliga data. 
  • En handlingsplan skall fastställas av handledare och student vid arbetets början. Därigenom registreras också studenten på kursen. Mall för handlingsplan och ett exempel på handlingsplan finns nedan.
  • Kandidatarbetet görs i regel på halvfart under en termin och redovisning förväntas ske vid terminens slut. Om arbetet ej är färdigt att redovisas vid terminslutet och särskilda skäl föreligger kan ett ytterligare redovisningstillfälle vid en senare tidpunkt erbjudas. Förlängd handledning kan dock inte garanteras.
  • För mer detaljerad information om innevarande kursomgång hänvisas till kurshemsidan.

 

Filer och länkar som du har användning av när du ska göra ditt kandidatarbete: 

Skriva kandidatuppsats med Latex (152 Kb)

Skriva kandidatuppsats med LaTex - mall.tex (12 Kb)

Skriva kandidatuppsats med LaTex - plus_och_kryss.eps (9 Kb)

Handlingsplan_exempel (80 Kb)

Handlingsplan_mall.tex (3 Kb)

Exjobb: skriva rapport och hålla seminarium - FAQ (107 Kb)

Writing and presenting a degree project (152 Kb)

Tidigare kandidatarbeten i matematisk statistik

 

Om du har frågor om självständigt arbete kan du kontakta koordinator, Jan-Olov Persson, joper@math.su.se.