Kandidatarbete

MM6004 Matematik, självständigt arbete, 15 hp
För tillträde till kursen krävs minst 135 högskolepoäng. Av dessa ska minst 75 högskolepoäng vara i matematik där följande kurser eller motsvarande ska ingå:

 • Matematik II - Analys, del A (MM5010) och Matematik II - Analys, del B (MM5011), eller Matematisk analys III (MM5001) och Matematisk analys IV (MM5002)
 • Matematik II - Linjär algebra (MM5012) eller Linjär algebra II (MM5004)
 • Matematik II - Algebra och kombinatorik (MM5013) eller Algebra och kombinatorik (MM5003)

I arbetet ingår en obligatorisk vetenskaplighetskurs på 1.5 hp.

Masterarbete

Det finns fyra olika typer av masterarbeten man kan göra vid institutionen:

MM9007 Matematik, självständigt arbete, 30 hp
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i matematik där följande kurser eller dess motsvarigheter ingår:

 • Matematik III - Analysens grunder (MM5021) eller Analysens grunder (MM7001)
 • Matematik III - Komplex analys (MM5022) eller Analytiska funktioner I (MM7002)
 • Matematik III - Abstrakt algebra (MM5020) eller Algebra III (MM7003)
 • Matematik III - Kombinatorik (MM5023) eller Kombinatorik II (MM7007)
 • Minst en av kurserna Algebraisk geometri och kommutativ algebra (MM8019), Homologisk algebra och algebraisk topologi (MM8020)
 • Minst en av kurserna Avancerad reell analys I (MM8037), Integrationsteori (MM8001), Fourieranalys (MM8003), Funktionalanalys (MM8009), Partiella differentialekvationer (MM8008)
 • Topologi (MM8002)
 • Minst en av kurserna Enumerativ kombinatorik (MM8018), Kombinatorik III (MM8011), Talteori (MM8012).

MM9002 Matematik, självständigt arbete, 15 hp
Detta arbete är till för dem som redan har en magisterexamen i matematik eller redan gjort ett examensarbete i matematik på avancerad nivå om 15 hp.