Krav enligt examensförordningen

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.
För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Examensarbeten

I både kandidatexamen och masterexamen ingår obligatoriskt ett självständigt arbete (examensarbete).

För kandidatexamen ska examensarbetet vara på grundnivå och omfatta 15 hp. Examensarbeten inom naturvetenskapliga fakulteten har som obligatorisk del en vetenskaplighetskurs.

För masterexamen ska examensarbetet vara på avancerad nivå och omfatta 30 hp.

Tips

2011-10-28 höll Tom Britton ett seminarium om att skriva och presentera examensarbeten i matematik och matematisk statistik.

Writing and presenting degree projects in Mathematical statistics (227 Kb)

Ansökan om examensbevis

Här hittar du information om hur du ansöker om examen.