Matematiska institutionen ska erbjuda studenter och anställda en god psykosocial miljö som inte ger grogrund för några former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Institutionen ska arbeta aktivt med kravet på jämställdhet och likabehandling. Samtliga anställda och studenter ska få information om gällande diskrimineringslagstiftning. Informationsmaterial rörande denna lagstiftning och vart personer ska vända sig vid eventuella trakasserier, kränkande särbehandlingar eller diskriminering ska tillhandahållas. Anställda ska erbjudas kompetensutveckling och stöd till seminarium och kursverksamhet inom området. Om någon drabbas av trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering ska särskilt stöd tillhandahållas.

För mer information om arbetet kring jämställdhet på Stockholms universitet se

Arbetsmiljö- och lika villkorspolicy - Medarbetarwebben
Likabehandling, jämlikhet, jämställdhet och breddad rekrytering - Medarbetarwebben
Handlingsplan för hantering av trakasserier
Jämlikhet och lika villkor