Den som utsätts för sexuella trakasserier har rätt till hjälp omgående och det är viktigt att den som tar emot anmälan agerar skyndsamt. Frågan ska föras vidare till rätt instans och den utsatte ska informeras om vilka stödinstanser som finns. Den som tar emot händelsen ska dokumentera samtalet. Vid behov kan institutionen rådfråga Personal- eller studentavdelningen.

Prefekten på institutionen har ansvaret att det finns rutiner som tydligt anger hur man ska agera vid förekomst av sexuella trakasserier om såväl en anställd eller student utsätts för sexuella trakasserier. Prefekten och anställda i arbetsledande befattningar ska ha informerat sig om diskrimineringslagen samt om hur man kan förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Institutionen ska kontinuerligt informera anställda och studenter om riktlinjerna.

Handlingsplaner för om en student eller anställd känner sig utsatt för sexuella trakasserier finns att läsa i bifogat dokument - "Handlingsplan sexuella trakasserier 2016".

För mer information om riktlinjer rörande sexuella trakasserier vid Stockholms universitet se

Arbetsmiljö- och lika villkorspolicy - Medarbetarwebben
Likabehandling, jämlikhet, jämställdhet och breddad rekrytering - Medarbetarwebben