På tvärs mot de dystra svenska resultaten för skolans matematik i internationella jämförelser som PISA och TIMSS, så är matematikämnet på Stockholms universitet starkare och populärare än på mycket länge, kanske populärare än någonsin. Allt fler söker universitetets mest matematiktunga kandidatprogram:

  • Kandidatprogram i matematik (343 sökande HT16)
  • Kandidatprogram i matematik och ekonomi (637 sökande HT16)
  • Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik (183 sökande HT16)

Inför höstterminen 2016 fanns totalt 179 förstahandssökande till dessa tre program och det är konkurrens om platserna. Allra populärast (i antal förstahandssökande) är kandidatprogrammet i matematik, som har blivit det mest sökta kandidatprogrammet på Naturvetenskapliga fakulteten. För de övriga programmen bröts en nedåtgående trend under 2016.

Landets jämnaste könsfördelning på matematikprogram

Vid Stockholms universitet fanns hösten 2015 landets jämnaste könsfördelning bland nyantagna programstudenter i matematik på kandidatnivå, då 31 procent av de antagna till det rena matematikprogrammet var kvinnor och nästan 38 procent av de nyantagna till programmet i matematik och ekonomi var kvinnor.

- Det är roligt och institutionen vill gärna se ännu fler kvinnliga matematikstudenter, det är något vi arbetar aktivt med, säger Samuel Lundqvist, studierektor i matematik, vid Matematiska institutionen.

Intresse och stark arbetsmarknad för studenterna

Studenter söker troligtvis både av intresse och med tanke på arbetsmarknaden, där det råder stark

Simon Berggren, student
Simon Berggren, student

efterfrågan på matematiker och statistiker (och spås råda fortsatt stark efterfrågan under många år framöver), enligt SACO:s prognos "Här finns jobben i framtiden"

- Jag sökte programmet av intresse, berättar Simon Berggren, 30 år, som valt att fortsätta läsa matematik på masternivå efter sina kandidatstudier.

- Jag hoppade av veterinärprogrammet efter en vecka och bytte till kandidatprogrammet i matematik, säger Jennifer Chamberlain, 24 år.

Jennifer Chamberlain, student
Jennifer Chamberlain, student

- Matematik var lätt, roligt och jag kan ibland tycka att det är väldigt vackert, fortsätter Jennifer, som också valt att fortsätta på det två-åriga masterprogrammet i matematik efter kandidatprogrammet.
- Det skadar ju inte att ha läst mycket matematik, vad gäller jobb, säger Martin Andersson, 27 år, student på matematikprogrammet
- Många väljer nog att rikta in sig på matematisk statistik, för att enklare få

Monir Bounadi, student
Monir Bounadi, student

jobb, tror Monir Bounadi, 23 år, student i matematik och filosofi.

Även utsikter till fortsatt fördjupning inom ämnet och forskning lockar studenter.

- Jag är intresserad av forskning, säger Martin Andersson, som parallellt med

Martin Andersson, student
Martin Andersson, student

studierna jobbar som amanuens/hjälplärare på institutionen och under sommaren rättar inlämningsuppgifter på kursen ”Utmanande matematik”.

Efter kandidatstudier har studenterna möjlighet att vid Stockholms universitet fortsätta masterprogram i matematik, matematisk statistik och Aktuarieprogrammet -  landets enda utbildning för att bli diplomerad försäkringsmatematiker.

 

Konkurrens om platser på matematikprogram- allt svårare att komma in

Det blir allt svårare att få plats på kandidatprogrammet i matematik. Höstarna 2014 och 2015 var det 6-7 sökande på varje plats. Det ser ut att bli fortsatt konkurrens om platser på både matematikprogrammet och programmet i matematik och ekonomi hösten 2016 (även om urval inte var klara när denna text skrevs).

Kandidatprogrammet i matematik erbjuder fördjupning i matematik samt matematisk statistik. Programmet i matematik och ekonomi innehåller en termins studier i nationalekonomi och ger möjlighet att gå vidare med antingen matematik- eller ekonomistudier, beroende på kursval. I båda programmen ingår obligatoriska kurser i datalogi och numerisk analys, användbara för matematiker i arbetslivet.  Det tvärvetenskapliga programmet i logik, filosofi och matematik, är riktat till studenter med intresse för både matematik och filosofi och ges av Filosofiska institutionen.

Fler examensarbeten, speciellt i matematisk statistik

Sedan 2010 har antalet studenter som skriver kandidatarbete i matematik ökat från fem till 18. Den stora volymen syns ännu mer i matematisk statistik där antalet kandidatexjobb ökat från 12 till 30 årligen under samma tid. 2015 utfärdades 22 kandidatexamina i matematisk statistik, vilket gör ämnet till fakultetens tredje största efter geografi (28) och biologi (25).

 - Roligt att fler väljer ta ut sin examen. Matematiska statistiker har en god arbetsmarknad i Stockholmsområdet, våra studenter får utmanande och välbetalda jobb, säger Martin Sköld, studierektor i matematisk statistik vid Matematiska institutionen.

Baserat på kvaliteten på examensarbeten fick matematikexamen på kandidatnivå högsta kvalitet i UKÄ:s utvärdering 2013 och matematisk statistik fick omdömet god kvalitet.

 

Exempel på intressanta examensarbeten i matematik läsåret 15-16

Exempel på goda examensarbeten i matematisk statistik läsåret 15-16

2016:10
Erik Vesterlund: Security Aspects of Bitcoin

2016:12
Molly Lindenau Stokke: Varför vissa kommuner bygger fler bostäder än andra

2016:11
Amelie Schenström: The GGH Encryption Scheme - A Lattice-Based Cryptosystem

2016:07
Manne Norman: En matematisk modell för smittspårning av klamydia

2016:15
Yiqun Zang: Monte Carlo and quasi-Monte Carlo Methods in pricing of Asian options

2016:14
Sebastian Bergström: Jämförelse av prediktionsförmågan mellan olika regressionsmodeller för icke-melanom hudcancer i Halland

2016:17
Ulrika Söderberg: Ett försök att generalisera konjugatregeln

2016:02
Frida Öjemark: Logistisk regressionsmodell - Prediktion av andel individer som har ett privat pensionssparande

2016:7
Joel Carlgren: Kedjebråk

2016:09
Niclas Englesson: Logistic Regression for Spam Filtering

2016:1
Fredrika Agestam: Interpretations of Classical Logic Using λ-calculus
2015:27
Kiowa Jackson: Generating Predictive Behavior Models from Web Analytics Data

 

Här hittas Examensarbeten på kandidatnivå i matematik

Här finns Examensarbeten på kandidatnivå i matematisk statistik