Tentamensschema

Här hittar du information om planerade skriftiga tentamina:

Tentor till kursen MM1003 Förberedande kurs i matematik finns inte listade på tentaschemat - se förberedande kursens hemsida istället.

Om du vill tentera en högre kurs i matematik som inte ges innevarande läsår, ta kontakt med Yishao Zhou via epost: yishao@math.su.se.

Gamla tentamensskrivningar

Allmän information om skriftliga tentamina

En stor del av våra kurser avslutas med en skriftlig salstentamen.

Alla salstentor är anonyma - vid skrivningstillfället får du en anonymiseringskod och det är bara den koden som är synlig till läraren när skrivningen rättas.

Inför skrivningen

 • Du måste vara kursregistrerad för att få delta i skrivningen. Om du skriver en tenta utan att vara kursregistrerad, kommer din skrivning inte att rättas.
 • Om du vill delta i en tentamensskrivning måste du anmäla dig senast 5 arbetsdagar före skrivningsdagen via Mina studier. (Obs! från och med vårtermin 2017 stängs tentaanmälan 2 veckor innan tentan.)
 • Du som får hinder ska avanmäla dig via Mina studier.
 • Om du behöver särkilt stöd måste du anmäla detta i god tid.
 • På kursens hemsida hittar du information om eventuella tillåtna hjälpmedel.
 • Tentamen på distans.

Under skrivningen

 • Om inget annat anges ges alla tentor mellan klockan 9:00-14:00 i hus 5, Kräftriket. Exakt tentasal kommer att stå på anslagstavlan vid ingången till hus 5 den dagen tentan ges.
 • Ta med giltig legitimation.

Efter skrivningen

 • Information om tentaåterlämning brukar meddelas på själva skrivningen. Vid frågor kontakta läraren.
 • Efter tentaåterlämningen kan tentorna hämtas från studentexpeditionen.
 • Resultaten blir synliga via Mina studier inom tre veckor (däremot kan det dröja innan resultaten dyker upp hos antagning.se).

Uppsamlingstentamen i matematisk statistik

För kurser på grundläggande nivå i matematisk statistik ges ett extra tillfälle för omtentamen i augusti, alternativt januari för de kurser med ordinarie omtentamen i augusti.

Tentamensregler

Det är viktigt att du bekantar dig med tentamensreglerna som gäller vid Stockholms universitet.